Downloads

Technische Datenblätter

Technical Data Sheet
Kerafix Blähpapier N_EN
pdf – 231.00 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Blähpapier N_DE
pdf – 237.89 Kb
Technical Data Sheet
Versiegelungsmasse S 5720_EN
pdf – 222.80 Kb
Technisches Datenblatt
Versiegelungsmasse S 5720_DE
pdf – 232.97 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Flexpress 300_EN
pdf – 223.78 Kb
Technical Data Sheet
Roku System AC Fire Protection Putty_EN
pdf – 152.73 Kb
Technical Data Sheet
Roku System FPS Plugs_EN
pdf – 115.01 Kb
Technical Data Sheet
Roku System FPB Fire Protection Bricks_EN
pdf – 163.89 Kb
Technical Data Sheet
Roku System F Fire Protection Pillows_EN
pdf – 161.63 Kb
Technical Data Sheet
Roku System FPP Fire Protection Pillows_EN
pdf – 161.06 Kb
Technical Data Sheet
Roku System EC Endless Collar_EN
pdf – 178.95 Kb
Technical Data Sheet
Roku System AWM II Light_EN
pdf – 160.02 Kb
Technical Data Sheet
Roku System AWM II KS_EN
pdf – 174.99 Kb
Technical Data Sheet
Roku System FPCM Combined Penetration Seal_EN
pdf – 56.09 Kb
Technical Data Sheet
Roku System MFS Combined Penetration Seal_EN
pdf – 147.75 Kb
Technical Data Sheet
Roku System IWM III plus_EN
pdf – 125.48 Kb
Technical Data Sheet
Roku System AWM II_EN
pdf – 159.71 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System AC Fire Protection Putty_DE
pdf – 187.31 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System F Brandschutzkissen_DE
pdf – 207.43 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System FPP Brandschutzkissen_DE
pdf – 218.21 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System FPCM Kombischott_DE
pdf – 56.37 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System IWM III plus (Europa)_DE
pdf – 95.12 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System Brandschutzgitter PP_DE
pdf – 51.12 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System FPS Brandschutzstopfen_DE
pdf – 89.71 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System FPB Brandschutzsteine_DE
pdf – 113.40 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System AWM II KS_DE
pdf – 119.88 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System SML Band_DE
pdf – 106.67 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System SML FL_DE
pdf – 114.96 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System Rohrummantelung M_DE
pdf – 227.72 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System MFS Kombischott_DE
pdf – 108.61 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System Nullabstand_DE
pdf – 104.27 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System IWM III plus ISO_DE
pdf – 111.53 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System IWM III plus (Deutschland)_DE
pdf – 112.50 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System EC Endless Collar_DE
pdf – 120.85 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System AWM III_DE
pdf – 109.30 Kb
Technisches Datenblatt
Roku System AWM II_DE
pdf – 113.05 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU Therm_DE
pdf – 1.26 Mb
Technical Data Sheet
ROKU Therm_EN
pdf – 722.55 Kb
Technical Data Sheet
ROKU V8 Gypsum Board_EN
pdf – 284.57 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU V8 Gipsfaserplatte_DE
pdf – 285.90 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Flexpress 450 G_EN
pdf – 1.13 Mb
Technical Data Sheet
Kerafix Flexting 250_EN
pdf – 237.06 Kb
Technical Data Sheet
ROKU Joint filling rope_EN
pdf – 219.11 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU Fugenschnur_DE
pdf – 227.48 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Sosilit_EN
pdf – 227.08 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Sosilit_DE
pdf – 236.56 Kb
Technical Data Sheet
ROKU S 1100_EN
pdf – 241.69 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU S 1100_DE
pdf – 243.90 Kb
Technical Data Sheet
ROKU Fire Resistant Grille F_EN
pdf – 203.27 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU Brandschutzgitter F_DE
pdf – 210.37 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU V4 Gipsfaserplatte_DE
pdf – 692.84 Kb
Technical Data Sheet
ROKU V4 Gypsum Board_EN
pdf – 688.92 Kb
Technical Data Sheet
ROKU V2 Gypsum Board_EN
pdf – 699.77 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU V2 Gipskartonplatte_DE
pdf – 700.59 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU Strip_DE
pdf – 233.53 Kb
Technical Data Sheet
ROKU Strip_EN
pdf – 228.36 Kb
Technical Data Sheet
ROKU Sil_EN
pdf – 247.99 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU Sil_DE
pdf – 267.49 Kb
Technical Data Sheet
ROKU PUR Kleber 1-K-1013_EN
pdf – 233.35 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU PUR Kleber 1-K-1013_DE
pdf – 265.85 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU Kleber T-NV T-MV T-HV_DE
pdf – 258.80 Kb
Technical Data Sheet
ROKU Kleber T-NV T-MV T-HV_EN
pdf – 240.59 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU Fil PL 1200_DE
pdf – 235.05 Kb
Technical Data Sheet
ROKU Fil PL 1200_EN
pdf – 237.37 Kb
Technical Data Sheet
Palusol SW_EN
pdf – 753.59 Kb
Technisches Datenblatt
Palusol SW_DE
pdf – 760.43 Kb
Technisches Datenblatt
Palusol_DE
pdf – 717.98 Kb
Technical Data Sheet
Palusol_EN
pdf – 1.06 Mb
Technical Data Sheet
Kerafix FXL 200_EN
pdf – 231.78 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix FXL 200_DE
pdf – 235.08 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Flextrem 100_EN
pdf – 243.58 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Flextrem 100_DE
pdf – 247.80 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Flexting 100_EN
pdf – 219.63 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Flexting 100_DE
pdf – 224.20 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Flexpress 100_DE
pdf – 235.47 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Flexpress 100_EN
pdf – 231.66 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Flexpan 200 SP_DE
pdf – 239.65 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Flexpan 200 SP_EN
pdf – 232.41 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Flexpan 200 NG-G_EN
pdf – 227.55 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Flexpan 200 NG-G_DE
pdf – 232.24 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Flexpan 200 NG-A_EN
pdf – 226.97 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Flexpan 200 NG-A_DE
pdf – 230.14 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Flexpan 200_DE
pdf – 235.82 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Flexpan 200_EN
pdf – 231.73 Kb
Technica Data Sheet
Kerafix Coolmax_EN
pdf – 249.89 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Coolmax_DE
pdf – 256.55 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Blähpapier N_DE
pdf – 237.89 Kb
Technisches Datenblatt
GKB Gipsplatten_DE
pdf – 242.14 Kb
Technical Data Sheet
GKF Plaster Panels_EN
pdf – 235.09 Kb
Technisches Datenblatt
GKF Gipsplatten_DE
pdf – 238.20 Kb
Technical Data Sheet
GKBi Plaster Panels_EN
pdf – 234.69 Kb
Technisches Datenblatt
GKBi Gipsplatten_DE
pdf – 241.02 Kb
Technical Data Sheet
GKB Plaster Panels_EN
pdf – 235.34 Kb
Technical Data Sheet
ROKU Rundverglasungssystem GHL_EN
pdf – 315.79 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU Rundverglasungssystem GHL_DE
pdf – 289.26 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Flexlit_EN
pdf – 246.24 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Flexlit_DE
pdf – 256.70 Kb
Technical Data Sheet
Flammi 22_EN
pdf – 234.93 Kb
Technisches Datenblatt
Flammi 22_DE
pdf – 244.67 Kb
Technical Data Sheet
ROKU AC Sealant_EN
pdf – 655.07 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU AC Brandschutzkitt_DE
pdf – 688.06 Kb
Technical Data Sheet
ROKU 1000 Sealant_EN
pdf – 218.79 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU 1000 Brandschutzkitt_DE
pdf – 749.97 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Firestop Putty_DE
pdf – 262.37 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Firestop Putty_EN
pdf – 241.84 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Firestopping Silicone_EN
pdf – 235.47 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Brandschutzsilikon_DE
pdf – 252.13 Kb
Technical Data Sheet
Flammi 12_EN
pdf – 239.67 Kb
Technisches Datenblatt
Flammi 12_DE
pdf – 251.35 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Everseal T N_EN
pdf – 228.68 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Everseal T N_DE
pdf – 235.46 Kb
Technical Data Sheet Kerafix 2000 Wool EN pdf – 865.52 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix 2000 Wolle_DE
pdf – 232.90 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix 2000 Mat_EN
pdf – 227.44 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix 2000 Matte_DE
pdf – 227.39 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix 2000_EN
pdf – 278.68 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix 2000_DE
pdf – 286.13 Kb

Sicherheitsdatenblätter

Safety Data Sheet
Kerafix Firestop Putty_EN
pdf – 205.76 Kb
Sicherheitsdatenblatt
Kerafix Firestop Putty_DE
pdf – 208.93 Kb
Safety Data Sheet
Kerafix Firestopping Silicone _EN
pdf – 134.78 Kb
Sicherheitsdatenblatt
Kerafix Brandschutzsilikon _DE
pdf – 138.39 Kb
Safety Data Sheet
ROKU S 1100 _EN
pdf – 121.26 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU S 1100 _DE
pdf – 124.06 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU AC Brandschutzkitt_DE
pdf – 114.23 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU 1000 Brandschutzkitt_DE
pdf – 124.33 Kb

– Deutsche Zulassungen

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-1506
pdf – 1.20 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-2092
pdf – 1.95 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-1746
pdf – 1.15 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-2097
pdf – 1.69 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-2093
pdf – 1.47 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-2097
pdf – 1.69 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-2092
pdf – 1.95 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-56.426-1016
pdf – 1.07 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.18-1655
pdf – 2.82 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-2021
pdf – 2.04 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.17-2114
pdf – 1.04 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.17-1884
pdf – 4.82 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.17-2131
pdf – 3.39 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.17-1219
pdf – 762.99 Kb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-2093
pdf – 1.23 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.17-2131
pdf – 3.39 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.17-1651
pdf – 3.18 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.17-2131
pdf – 3.39 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-1190
pdf – 1.57 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-1661
pdf – 907.88 Kb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-1652
pdf – 881.29 Kb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-1488
pdf – 1.29 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-1369
pdf – 1.51 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-1759
pdf – 1.48 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-1941
pdf – 2.03 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-1193
pdf – 1.39 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-1746
pdf – 1.96 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.11-1506
pdf – 1.20 Mb
Z 10339_CH pdf – 2.55 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.17-1194
pdf – 2.17 Mb
Z 10933_CH pdf – 2.00 Mb

– Europäische Zulassungen

European Technical Assessment
ETA-17/0242
pdf – 682.09 Kb
Europäische Technische Bewertung
ETA-17/0242
pdf – 682.09 Kb
Europäische Technische Bewertung
ETA-11/0372
pdf – 14.41 Mb
Europäische Technische Bewertung
ETA-15/0345
pdf – 1.41 Mb
European Technical Assessment
ETA-15/0907
pdf – 896.54 Kb
Europäische Technische Bewertung
ETA-15/0907
pdf – 896.54 Kb
European Technical Assessment
ETA-14/0017
pdf – 1.60 Mb
European Technical Assessment
ETA-15/0869
pdf – 867.42 Kb
Europäische Technische Bewertung
ETA-14/0017
pdf – 1.60 Mb
Europäische Technische Bewertung
ETA-15/0869
pdf – 1.04 Mb
Europäische Technische Bewertung
ETA-15/0719
pdf – 324.79 Kb
European Technical Assessment
ETA-15/0719
pdf – 322.52 Kb
European Technical Assessment
ETA-11/0372
pdf – 12.61 Mb
Europäische Technische Bewertung
ETA-11/0372
pdf – 14.41 Mb
European Technical Assessment
ETA-11/0208
pdf – 15.09 Mb
Europäische Technische Bewertung
ETA-11/0208
pdf – 1.62 Mb
European Technical Assessment
ETA-12/0152
pdf – 2.03 Mb
Europäische Technische Bewertung
ETA-12/0152
pdf – 2.03 Mb

Broschüren

Brochure Fire Protection Systems pdf – 2.14 Mb
Broschüre Brandschutz-Systeme_A-CH pdf – 2.41 Mb
Broschüre Brandschutz-Systeme_DE pdf – 2.86 Mb
Brochure Fire Protection Materials pdf – 11.80 Mb
Broschüre Brandschutz-Materialien_DE pdf – 11.81 Mb

Sonstige Dokumente

ROKU Strip_Certificate of constancy of performance pdf – 568.05 Kb
ROKU Strip_Zertifikat der Leistungsbeständigkeit pdf – 612.98 Kb
VKF Brandschutzanwendung Nr.
25551
pdf – 88.98 Kb